25-08-2018

Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?

We krijgen regelmatig de vraag: Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning? Om het verschil tussen een bouwaanvraag en een omgevingsvergunning te kunnen onderscheiden, hebben we een artikel gemaakt over dit specifieke onderwerp.

Geschiedenis bouwvergunning

Vroeger had je een bouwvergunning nodig om te mogen bouwen. Het bouwplan moest in zesvoud op papier bij de gemeente op het gemeentehuis worden ingediend. Zo was er bijvoorbeeld was een versie voor de bouwplantoetser, voor de brandweer, de constructeur, de welstand, je eigen archief en voor het gemeentearchief.

Vaak heb je bij een bouwproject meer dan één vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan een sloopvergunning, een kapvergunning, of een inritvergunning naar een bouwvergunning. Deze vergunningen moesten los van elkaar worden aangevraagd en hadden allemaal een eigen procedure en een eigen termijn.

Wabo

De Wabo bracht hier verandering in. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) werd in 2010 in het leven geroepen. De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten te laten vergunnen. Het gaat om een combinatie van 26 verschillende activiteiten. Een omgevingsvergunning kun je aanvragen voor onder andere de volgende zaken:

  • Bouwen
  • Reclame aanbrengen
  • In- en uitrit aanleggen
  • Slopen
  • Kappen van bomen

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken. Zo kan een horecaondernemer voor een nieuw restaurant een omgevingsvergunning nodig hebben zonder te gaan bouwen. Maar een aannemer heeft ook voor het bouwen van een nieuwbouwwoning een omgevingsvergunning nodig.

Vergunningsvrij bouwen

Sommige bouwactiviteiten kunnen verricht worden zonder een omgevingsvergunning, dit heet ook wel vergunningsvrij bouwen. Door de Wabo zijn meer mogelijkheden gecreëerd om vergunningsvrij te bouwen. Als je bijvoorbeeld een dakkapel of aanbouw wilt laten bouwen, dan kun je misschien vergunningsvrij bouwen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag het bouwwerk niet te groot zijn en mag een dakkapel op een bepaalde locatie in het dakvlak worden aangebracht. De plannen hiervoor moeten echter niet in strijd met de ruimtelijke regels zijn.

Waar moet een aanvraag omgevinsgvergunning aan voldoen

De gemeente kan beslissen om uw aanvraag voor een omgevingsvergunning niet in behandeling te nemen als er gegevens ontbreken in de aanvraag. Voordat de gemeente dit beslist, moet je de gelegenheid krijgen om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Er moet dan wel sprake zijn van een herstelbaar gebrek. Bij een onherstelbaar gebrek zal de gemeente de aanvraag direct afwijzen.

De behandeling van een omgevingsvergunning duurt in de meeste gevallen acht weken. Als de aanvraag niet compleet is, kan het langer duren. Zorg er daarom voor dat de gegevens compleet zijn als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Het is van het grootste belang om de ontbrekende gegevens tijdig en volledig aan te leveren. Als je dat niet doet, kan de gemeente vier weken na het verlopen van de hersteltermijn besluiten om de aanvraag buiten behandeling te laten. Bij overschrijding van de termijn volgt er geen nieuwe hersteltermijn. Je krijgt één kans om de aanvraag aan te vullen en compleet te maken.