bouwbesluittoets

BouwbesluittoetsVoor het aanvragen van een omgevingsvergunning maakt Blauwdruk Bouwbesluittoets.

Waarom een Bouwbesluittoets laten uitvoeren?

Als er voor een bouwplan een Omgevingsvergunning voor bouwen wordt aangevraagd, wordt het plan door de betreffende gemeente op het Bouwbesluit getoetst. In veel gevallen dient er bij het indienen van een bouwplan aan te worden getoond dat het plan aan het Bouwbesluit voldoet. Op de bouwtekeningen van het plan staan de belangrijkste uitgangspunten. Echter wordt zo niet helemaal duidelijk of het plan bijvoorbeeld voldoet aan de eisen voor daglichttoetreding of aan de BENG eisen. Voor verschillende onderwerpen dient met behulp van een Bouwbesluittoets aangetoond te worden dat het bouwplan aan het Bouwbesluit voldoet.

Met behulp van de Bouwbesluittoetsing worden verschillende gewenste onderwerpen uit het Bouwbesluit door Blauwdruk getoetst. Los van dat gemeenten aangetoond willen hebben dat een bouwplan voldoet, is het in het belang van de opdrachtgever dat een toetsing plaatsvindt. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf. Een bouwplan moet namelijk altijd aan het Bouwbesluit voldoet. Het kan zijn dat er bij het ontwerp zaken over het hoofd worden gezien. Blauwdruk voert Bouwbesluittoetsing uit.

Met een Bouwbesluittoets toetst Blauwdruk uitgebreid of een bouwplan aan het Bouwbesluit voldoet. De toets wordt richting gemeenten gebruikt om aan te tonen dat het plan voldoet.

bouwbesluittoets verblijfsgebied

Op welke onderdelen wordt met een Bouwbesluittoets getoetst?

Bij de Bouwbesluittoets wordt onderscheid gemaakt in het type project. Het kan gaan om nieuwbouw, tijdelijke bouw, verbouw of een uitbreiding. Voor iedere situatie gelden specifieke eisen. Daarnaast wordt gekeken naar de omvang van het project. Daarbij zal de toets voor grotere projecten uitvoeriger zijn dan voor kleine projecten. Naast omvang en type project zijn de gebruiksfuncties van het bouwwerk van belang. Per gebruiksfunctie gelden andere eisen. Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • Woonfunctie
 • Bijeenkomstfunctie
 • Celfunctie
 • Gezondheidsfunctie
 • Industriefunctie
 • Logiesfunctie
 • Sportfunctie
 • Winkelfunctie
 • Overige gebruiksfunctie

Gebruiksfuncties kunnen in veel gevallen weer in meerdere categorieën worden opgedeeld. Zo kan een woonfunctie voor een woning, woonwagen of woonboot gelden. In hoofdlijnen wordt met de Bouwbesluittoets getoetst op de onderstaande onderdelen:

 • Controle aantal personen.
 • Toetsing luchtverversing door middel van een ventilatieberekening.
 • Toetsing spuiventilatie door middel van een spuiberekening.
 • Toetsing daglicht door middel van een daglichtberekening.
 • Toetsing warmteweerstand van bouwconstructies door middel van een Rc berekening.
 • Energieprestatieberekening door middel van een BENG berekening.
 • Milieuprestatieberekening door middel van een MPG berekening.
 • Toetsing vrije doorgang.
 • Toetsing aanwezigheid van rookmelders.
 • Toetsing trappen en hekwerken.
 • Toetsing van buitenruimten.
 • Toetsing van toiletruimten.
bouwbesluittoets checklist

Bouwbesluitberekeningen

De ventilatieberekening, spuiberekening, daglichtberekening, energieprestatieberekening / BENG berekening en de MPG berekening maken deel uit van de Bouwbesluitberekeningen voor een Bouwbesluittoets.

Met de ventilatieberekening wordt volgens NEN 1087 een balansberekening gemaakt voor de ventilatietoevoer en ventilatieafvoer in een gebouw. Met de balansberekening wordt aangetoond of verblijfsruimten en verblijfsgebieden voldoende luchtverversing hebben.

Met een spuiberekening wordt bij woningbouw en bijeenkomstfunctie voor kinderopvang conform dezelfde NEN 1087 berekend of er voldoende spuimogelijkheden zijn. Op deze manier wordt berekend of er voldoende verontreinigde binnenlucht de ruimte kan verlaten.

Met een daglichtberekening wordt aangetoond of er voldoende daglichttoetreding in verblijfsruimten en verblijfsgebieden is. Daarbij spelen belemmeringen een belangrijke rol. Het kan gaan om een overstek, tegenoverliggende belemmeringen of zijbelemmering.

Met een warmteweerstand berekening (ook wel Rc berekening) wordt de weerstand van gevels, daken en vloeren, die de warmtedoorgang ondervindt, berekend. Hoe groter de Rc-waarde, hoe beter de constructie isoleert. Voor bouwplannen geldt dat voor bouwconstructies minimale Rc-waarden bestaan. Dit is per gebruiksfunctie verschillend.

Met een BENG berekening wordt de energieprestatie van gebouwen bepaald. Per gebruiksfunctie gelden voor nieuwbouw BENG 1, BENG 2, BENG 3 en TO-juli eisen. Isolatiewaarden van de gebouwschil, de gekozen gebouwinstallaties, opwekkingsinstallaties zoals zonnepanelen, zonwering, gebouwmassa, compactheid van het gebouw zijn van invloed op de energieprestatie.

Met behulp van een MPG berekening worden de fictieve kosten berekend, die betaald moeten worden om de schade aan het milieu ongedaan te maken. Het gaat om de schade de toegepaste bouwmaterialen veroorzaken. De MPG score wordt uitgedrukt in euro/m² bruto vloeroppervlakte. Er gelden op dit moment eisen voor woonfunctie en kantoorfunctie.

De Bouwbesluitberekeningen maken altijd deel uit van de Bouwbesluittoets. Het kan echter wel zijn dat verschillende onderdelen niet van toepassing zijn. Denk daarbij aan een spuiberekening voor een kantoorgebouw of een BENG berekening voor verbouw.

bouwbesluittoets ventilatieberekening

Wat als de Bouwbesluittoets niet voldoet?

Het kan gebeuren dat de Bouwbesluittoets niet voldoet en dat punten afwijken van de minimale eisen uit het Bouwbesluit. Op dat moment zal Blauwdruk de opdrachtgever adviseren aanpassingen in het ontwerp door te voeren. Hieronder zijn enkele praktische voorbeelden:

 • Er is onvoldoende verblijfsgebied in de woning aanwezig. Blauwdruk kan adviseren een verblijfsgebied op de zolderverdieping te vergroten door middel van een dakkapel.
 • Er is onvoldoende daglichttoetreding door de afwezigheid van raamkozijnen of belemmeringen. Blauwdruk kan adviseren de raamkozijnen te vergroten of extra dakramen toe te voegen.
 • De energieprestatie van een woning voldoet niet aan de BENG 2 eis. Blauwdruk kan adviseren een andere specifieke warmtepomp te kiezen of extra zonnepalen te kiezen.

In principe is altijd een oplossing te vinden. Mochten er echt twijfels zijn, is het verstandig om voorafgaand aan de afronding van het ontwerp een tussentijdse toets te laten doen.

bouwbesluittoets BENG berekening

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Bouwbesluittoets door ons laten uitwerken?

Contact