omgevingsvergunning-dakopbouw

Omgevingsvergunning dakopbouwBlauwdruk onderteunt bij een aanvraag omgevingsvergunning voor dakopbouwen.

Een bouwtekening voor een dakopbouw nodig

Een woning of ander type gebouw kan door middel van een dakopbouw worden vergroot. Met een dakopbouw wordt een extra verdieping op een plat dak gecreëerd, een verdieping groter gemaakt of een zolderverdieping verhoogd. Er bestaan allerlei soorten dakopbouwen:

 • Een plat dak of hellend dak
 • Verschillende soorten gevelafwerking (stucwerk, houten delen, kunststof delen of steenstrips)
 • Een dakopbouw met dakterras of een volledig oppervlak

Om een dakopbouw te mogen bouwen, is altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit is een vergunning die de gemeente, waar het bouwwerk staat, afgeeft. Vroeger was dit een bouwvergunning. Een omgevingsvergunning wordt op het omgevingsloket aangevraagd. Dit is een digitaal platform waar vergunningen voor verschillende activiteiten worden aangevraagd. Naast bouwwerkzaamheden gaat het onder andere ook om sloopwerkzaamheden, kappen van bomen en het aanleggen van een in- en uitrit. Om een omgevingsvergunning voor een dakopbouw aan te vragen, moeten bouwtekeningen, berekeningen en foto’s worden aangeleverd. Met deze gegevens kan de gemeente toetsen of het plan aan wet- en regelgeving voldoet. Belangrijk is dat het plan:

 • Aan de welstandeisen voldoet
 • Binnen het bestemmingsplan past of van het bestemmingsplan kan worden afgeweken
 • Niet in strijd is met de regels uit het Bouwbesluit
 • Niet in strijd is met andere beleid van de gemeente

Om een dakopbouw te mogen bouwen, is altijd een omgevingsvergunning nodig. De gemeente geeft de vergunning af.

Omgevingsvergunning dakopbouw bouwtekening

Toetsing gemeente aanvraag omgevingsvergunning

Nadat de omgevingsvergunning voor een dakopbouw is goedgekeurd, verleent de gemeente goedkeuring om de plannen uit te voeren. Vanaf dit moment kan een aannemer aan de slag. Wel hebben omwonenden tot zes weken na het verlenen van de omgevingsvergunning de tijd om bezwaar te maken. In het geval van een dakopbouw kan bijvoorbeeld bezwaar gemaakt worden bij afname van bezonning.

Blauwdruk werkt de benodigde bouwtekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een dakopbouw uit. Eerst wordt de dakopbouw ontworpen. In overleg met u bepalen we de vormgeving en de indeling van de plattegrond. Voorafgaand aan het ontwerp worden de archieftekeningen van het pand geraadpleegd en de woning nagemeten. Tijdens het ontwerpproces wordt gekeken naar het materiaalgebruik, het bestemmingsplan en naar eventuele dakopbouwen bij u in de straat of in het bouwblok. In het bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van de grond vast. Aan deze bestemming zijn verschillende regels gekoppeld. Voor een dakopbouw is het belangrijk om te weten wat de maximale bouwhoogte en goothoogte is. Er kan van een bestemmingsplan worden afgeweken. Het gaat om handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. In dit geval kan de gemeente de gewenste dakopbouw afwijzen.

Nadat het ontwerp is vastgesteld, wordt het bouwplan technisch uitgewerkt en constructieberekeningen gemaakt. Belangrijk is dat tekeningen voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit staan. Denk hierbij aan:

 • Voldoende isolatie van de gevels en het dak
 • Goede kierdichting aangeven in de principedetails
 • Of het bouwwerk voldoende brandveilig is
 • Voldoende spuivoorzieningen door middel van een spuiberekening
 • De aanwezig van voldoende ventilatie (toevoer) door middel van een ventilatieberekening
 • Voldoende ventilatie (afvoer) door middel van een ventilatieberekening
 • Voldoende daglicht door middel van een daglichtberekening
 • Voldoende mogelijkheden om hemelwater af te voeren

Nadat de benodigde tekeningen en berekeningen zijn gemaakt, vraagt Blauwdruk de omgevingsvergunning aan. Hierna toetst de gemeente of het bouwplan voldoet.

Omgevingsvergunning dakopbouw 3d impressie

Welke tekeningen worden aangeleverd

Op de bouwtekeningen voor een omgevingsvergunning staat altijd de situatie van de woning zonder de dakopbouw (bestaande toestand) en de situatie met de dakopbouw (nieuwe toestand). Door het verschil tussen de bestaande en nieuwe toestand naast elkaar te leggen, kan de gemeente beoordelen wat het bouwplan precies inhoudt. Op de bouwtekeningen staan onder andere de volgende onderdelen:

 • Situatietekening. Dit is een plattegrond schaal 1:500 of 1:1000 waarop het kavel, het bouwwerk en de omliggende omgeving te zien is.
 • Plattegronden. Dit zijn horizontale doorsneden van het bouwwerk. De tekeningen worden schaal 1:50 of 1:100 uitgewerkt.
 • Geveltekeningen. Dit zijn vlakke projecties van de gevels. Het gaat om de voorgevel, de achtergevel en zijgevels.
 • Doorsnedetekening. Dit is een horizontale doorsnede van het bouwwerk.
 • Detailtekeningen. Dit zijn belangrijke knooppunten van de woning die in detail worden getekend.
 • Kleur- en materialenstaat. Hierop staan de toegepaste materialen.
 • Legenda. Dit is een verklaring voor de gebruikte symbolen.
Omgevingsvergunning dakopbouw doorsnedetekening

Berekeningen aanvraag omgevingsvergunning

Naast de benodigde tekeningen zijn ook diverse berekeningen nodig. Het is per gemeente verschillend welke berekeningen voor dakopbouwen gevraagd worden. De kans is groot dat de gemeente constructieberekeningen van het plan eist. Met de constructieberekeningen moet worden aangetoond dat het bouwwerk constructief veilig is en voldoet aan de gestelde normen.

Naast constructieberekeningen kan de gemeente vragen om verschillende Bouwbesluitberekeningen. Na het realiseren van de dakopbouw moet voldoende verblijfsgebied aanwezig zijn. Met een oppervlakteberekening wordt aangetoond of er voldoende verblijfsgebied in de woning aanwezig is. Met een daglichtberekening toetsen we of er voldoende daglichttoetreding in de woning is. Daarbij wordt alleen naar de nieuwe bouwdelen gekeken. Met een ventilatieberekening wordt aangetoond dat er voldoende ventilatiemogelijkheden zijn.

Omgevingsvergunning dakopbouw gevelaanzicht

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een omgevingsvergunning dakopbouw door ons laten verzorgen?

Contact