omgevingsvergunning-kozijnen-vervangen

Omgevingsvergunning kozijnen vervangenBlauwdruk verzorgt de benodigde tekeningen om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Is het aanvragen van een omgevingsvergunning altijd nodig?

Het vervangen van kozijnen is noodzakelijk wanneer kozijnen in een slechte technische staat verkeren en wanneer een reparatie te duur is of niet meer mogelijk is. Meestal wordt een slechte technische staat veroorzaakt door achterstallig onderhoud, een slechte houtsoort of slijtage van bijvoorbeeld het hang- en sluitwerk. Kozijnen worden tevens vervangen om onderhoudskosten te besparen. Houten kozijnen worden periodiek geschilderd. Wanneer houten kozijnen door kunststof kozijnen of aluminium kozijnen vervangen worden, zijn schilderbeurten niet meer nodig. Kozijnen worden regelmatig voor energetische verbetering vervangen. Kozijnen ramen en deuren met enkel glas worden vervangen door nieuwe kozijnen met HR++ isolatieglas. HR++ glas heeft een veel betere isolatiewaarde dan enkel glas. Het nieuwe glas in combinatie met een betere kierdichting zorgt voor minder energieverlies en lagere stookkosten.

Om bepaalde (ver)bouw werkzaamheden uit te mogen voeren is in Nederland in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit is een toestemming die de gemeente geeft om de beoogde werkzaamheden uit te mogen voeren. Een aantal werkzaamheden zijn vrijgesteld van een vergunningsplicht. Denk aan interne verbouwingen zonder constructieve veranderingen of aan een kleine aanbouw aan de achterzijde van de woning. Het vervangen van kozijnen mag regelmatig niet zonder vergunning. Voor het vervangen van buitenkozijnen moet daarom in veel gevallen een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Vroeger heette dit in een bouwvergunning. Met het verlenen van een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming de kozijnen te vervangen. U kunt zelf nagaan of het vervangen van kozijnen vergunningplichtig is door de vergunningcheck via het omgevingsloket uit te voeren. Eventueel kunnen wij u helpen bij het onderzoeken of een vergunning nodig is. Voor het vervangen van een ruit is normaal gesproken geen omgevingsvergunning nodig. Alleen bij monumentale panden is het noodzakelijk om de noodzaak van een vergunning uit te laten zoeken. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is in ieder geval nodig in de volgende situaties:

  • Het gaat om kozijnen aan de voorkant van het pand
  • Het gaat om kozijnen aan de zijkant of achterkant grenzend aan de openbaar toegankelijk gebied
  • Het betreft een monument
  • Het betreft beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht

Om kozijnen te mogen vervangen, is het in veel gevallen verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Hiervoor zijn de juiste bouwkundige tekeningen op schaal nodig

Omgevingsvergunning kozijnen vervangen bouwtekekening

Welke tekeningen zijn nodig om de omgevingsvergunning aan te vragen?

Gemeenten toetsen het bouwplan door middel van bouwkundige tekeningen. Deze bouwkundige tekeningen zijn nodig om een aanvraag omgevingsvergunning (compleet) in te kunnen dienen. Blauwdruk werkt in eerste instantie de oude (bestaande) situatie van een pand uit. Deze situatie wordt uitgewerkt door archieftekeningen van het pand in te zien. Als er geen volledige archieftekeningen aanwezig zijn of de kwaliteit te beperkt is, wordt het pand ingemeten. De tekeningen van de bestaande situatie vormen de basis voor de nieuwe (uiteindelijke) situatie. In de nieuwe situatie worden de nieuwe kozijnen ingetekend en worden detailtekeningen gemaakt. Door het verschil tussen de oude situatie en de nieuwe situatie te vergelijken, beoordeelt de gemeente welke veranderingen er door het vervangen van de kozijnen optreden. Meestal is het niet voldoende om alleen geveltekeningen aan te leveren. Gemeenten eisen vaak de volgende onderdelen:

  • Gevelaanzichten van gevels waar veranderingen optreden
  • Globale plattegronden van verdiepingen waar veranderingen optreden
  • Doorsnedetekening van het pand
  • Detailtekeningen van de kozijnaansluitingen
  • Een situatietekening
  • Foto's van de bestaande situatie

Op de gevelaanzichten is goed te zien om welke kozijnen het gaat en hoe een eventuele nieuwe kleurstelling en kozijnindeling wordt. Op de plattegronden wordt duidelijk welke ruimten aan de kozijnen grenzen. Op de doorsnedetekeningen duiden we veel technische gegevens aan. Gemeente kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de doorsnede toetsen of aan de minimumeis voor afscheidingen (borstweringen) ter plaatse van een raam voldaan wordt. Tevens toetst de gemeente of er wordt voldaan aan eisen met betrekking tot brandoverslag. Detailtekeningen zijn vooral belangrijk voor de welstandscommissie. De welstandscommissie toetst of het uiterlijk van het pand na het vervangen van de kozijnen nog goed is. Het gaat om materiaalgebruik, type kozijnprofiel en afmetingen. Op een situatietekening zijn de kavels met bebouwing van het pand en de omliggende panden getekend. Als de kozijnindeling verandert en na het onderhoud minder glasvlakken terug worden geplaatst kan de gemeente ook om een daglichtberekening vragen.

Omgevingsvergunning kozijnen vervangen 3d impressie

Kan de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning weigeren?

De gemeente kan een aanvraag omgevingsvergunning weigeren. Vooral bij monumentale panden en bij beschermd stadsgezicht kan de gemeente eisen een karakteristiek uiterlijk in stand te houden. Het wijzigen van kleurgebruik, materiaalgebruik of type profilering is dan niet altijd mogelijk. Het is niet altijd mogelijk om oude houten kozijnen door de meest goedkope kunststof kozijnen te vervangen. Houd er altijd rekening mee dat specifieke materialen of kozijnprofielen kostenverhogend ten opzichte van standaard kozijnen kunnen zijn. Blauwdruk adviseert u in de keuze voor een type kozijnprofiel, kleurgebruik en materiaalgebruik.

Naast de aandacht voor de hiervoor genoemde welstandseisen zorgt Blauwdruk dat de tekeningen correct aangeleverd worden en dat de tekeningen aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoen. In het Bouwbesluit zijn bouwtechnische voorschriften voor gebouwen opgenomen. Bij de bouw of renovatie van gebouwen is het verplicht om aan deze voorschriften te voldoen. Dit geldt ook voor het vervangen van kozijnen. Na de werkzaamheden moeten verblijfsruimten nog voldoende geventileerd kunnen worden en er moet voldoende daglichttoetreding zijn. Daarnaast gelden er regels voor een minimale hoogte van borstweringen onder te openen ramen. Dit houdt in dat de afstand tussen de vloer en de onderzijde van een raam niet te laag mag zijn, tenzij er aanvullende valbeveiliging wordt toegepast.

Omgevingsvergunning kozijnen vervangen doorsnedetekening

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een Omgevingsvergunning door ons laten verzorgen om kozijnen te vervangen?

Contact