omgevingsvergunning-nieuwbouw-huis

Omgevingsvergunning nieuwbouw huisBlauwdruk verzorgt de benodigde tekeningen om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw huis altijd nodig?

Om een nieuwbouw woning in Nederland te mogen bouwen, is altijd een omgevingsvergunning nodig. Het gaat om alle soorten huizen. Van tiny house tot moderne villa, van herenhuis tot vrijstaande woning met een rieten kap. Een omgevingsvergunning voor bouwen werd vroeger de bouwvergunning genoemd. Nu is er één vergunning voor verschillende activiteiten die te maken hebben met bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Met de vergunning geeft de gemeente toestemming om een nieuwbouw huis te mogen bouwen. Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet de vergunning digitaal via het omgevingsloket worden aangevraagd. Belangrijk is dat er goede bouwtekeningen en berekeningen worden gemaakt. Deze tekeningen en berekeningen werkt Blauwdruk uit. De gemeente geeft een omgevingsvergunning af als het plan aan wet- en regelgeving voldoet. Het Bouwbesluit en het bestemmingsplan van het betreffende gebied zijn twee belangrijke uitgangspunten bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een nieuwe woning. Daarnaast moet het plan vaak aan welstandseisen voldoen. Naast een vergunning voor het bouwen van een woning, is vaak ook een omgevingsvergunning nodig voor:

 • Het aanleggen van een in- en uitrit naar het huis
 • Het kappen van bomen
 • Het bouwen van bijgebouwen zoals een garage of een pergola
 • Het aanleggen van een steiger

Na het aanvragen van een omgevingsvergunning krijgt de gemeente voor een reguliere acht weken de tijd om de aanvraag omgevingsvergunning te behandelen. Als het bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past, krijgt de gemeente langer de tijd om de aanvraag te behandelen. Afhankelijk van het soort afwijking, loopt het termijn op. Tot slot hebben gemeenten het recht om het termijn eenmalig met zes weken op te schorten.

Om een nieuwbouw woning te mogen bouwen, moet eerst een omgevingsvergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Hier zijn diverse bouwtekeningen en berekeningen voor nodig.

Omgevingsvergunning nieuwbouw huis 3d impressie

Ontwerp, welstand en bestemmingsplan voor vergunning nieuwbouw woning

Blauwdruk verzorgt eerst het ontwerp van het nieuwbouw huis. Samen met de opdrachtgever worden alle wensen doorgenomen. Het gaat om de stijl van de woning, de oppervlakten van de ruimten, de positionering van de woning op een kavel, de kleuren en de materialen. Dit ontwerp wordt in een realistische 3d impressie vertaald. Blauwdruk zorgt dat het plan binnen het bestemmingsplan en de welstandseisen (welstandsnota en beeldkwaliteitsplan) past.Het bestemmingsplan bevat een plankaart van (een deel van) een dorp of een stad. Per kavel staat de bestemming aangegeven. Denk aan woonfunctie, kantoorfunctie of winkelfunctie. Daarnaast bevat het bestemmingsplan allerlei regels. Deze regels omschrijven per bestemming wat wel en niet mag. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Maximale bouwhoogte
 • Maximale goothoogte
 • Maximum volume van de woning
 • Maximum bouwdiepte

In een welstandsnota is omschreven welke welstandscriteria er binnen een gemeente gelden. Eigenlijk geeft de gemeente hiermee aan welke architectuur en materialen er binnen de gemeente toegepast mogen worden. De inhoud hiervan is per gemeente verschillend.Ook kan voor een (nieuwbouw) wijk een beeldkwaliteitsplan gelden.Vaak staat hier gericht in omschreven hoe de nieuwbouw woningen en openbare ruimte moet worden vorm gegeven. Zo kan bijvoorbeeld de toegestane kleuren van het metselwerk voor een nieuwbouw gebied omschreven kunnen zijn.

Omgevingsvergunning nieuwbouw huis plattegrond

Wat is er nodig om een omgevingsvergunning voor een woning aan te vragen

Na het vaststellen van het ontwerp is de eerste stap voor een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw woning gezet. De volgende stap is het technisch uitwerken van het ontwerp in een definitief ontwerp (DO) en later technisch ontwerp (TO). Blauwdruk werkt de benodigde tekeningen uit. Het gaat meestal om:

 • Plattegronden begane grond en verdieping(en)
 • Dakplattegrond
 • Funderingstekening
 • Gevelaanzichten
 • Doorsnedetekeningen
 • Detailtekeningen
 • Situatietekening van kavel ten opzichte van naastgelegen kavels en de bebouwing

De technische bouwkundige tekeningen geven concrete 2d weergave van het bouwplan. Hierin worden alle te gebruiken materialen getoond. Iedere arcering staat voor een materiaal. In de legenda van de tekening staat wat de materialen betekenen. Alle tekeningen worden op schaal gemaakt. In eerste instantie worden de meeste tekeningen schaal 1:100 getekend. Later wordt het plan verder uitgewerkt (schaal 1:50). De detailtekeningen zijn meestal schaal 1:5 en de situatietekening meestal schaal 1:500. De tekeningen bevatten maatvoering, hoogtematen, ruimtebenaming en constructieopbouw van daken, gevels en vloeren.

Naast de bouwkundige tekeningen worden ook diverse berekeningen gemaakt. Het gaat om constructieberekeningen en Bouwbesluitberekeningen. Deze zijn nodig om de aanvraag omgevingsvergunning voor een huid te kunnen doen:

 • Oppervlakteberekening met percentage verblijfsgebied ten opzichte van gebruiksoppervlakte
 • Ventilatieberekening
 • Spuiberekening
 • Daglichtberekening
 • EPC berekening
 • MPG berekening
 • Constructieberekeningen

De berekeningen worden gemaakt om aan te tonen dat het bouwplan aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoen. Met een ventilatieberekening en een spuiberekening wordt aangetoond dat er voldoende geventileerd kan worden. Bij alle verblijfsruimten moet voldoende frisse lucht worden aangevoerd. In de badkamer, keuken en het toilet moet voldoende lucht worden afgevoerd. Ook zijn er eisen met betrekking tot spuimogelijkheden voor verblijfsruimten en verblijfsgebied. In alle verblijfsgebieden moet voldoende daglicht de woning toetreden. Met een EPC berekening wordt aangetoond dat de energieprestatie van de woning goed genoeg is. Op dit moment is de eis voor nieuwbouw woningen 0,4. Deze berekening wordt aan de hand van de toegepaste isolatiematerialen en installaties opgesteld. Met een MPG berekening wordt berekend hoe milieubelastend het gebruik van de toe te passen bouwmaterialen is. Om aan te tonen dat de woning constructief voldoet, worden constructieberekeningen gemaakt. Een constructeur rekent of de woning de belastingen van bijvoorbeeld personen, wind en sneeuw op het dak kan dragen.

Omgevingsvergunning nieuwbouw huis geveltekening

De aanvraag omgevingsvergunning indienen

Nadat de benodigde tekeningen en berekeningen gereed zijn, kan de omgevingsvergunning voor het nieuwbouw huis worden aangevraagd. De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt digitaal via het omgevingsloket gedaan. Hier wordt aangegeven om welke bouwactiviteiten het gaat, worden algemene gegevens achter gelaten en uiteraard alle tekeningen en berekeningen verstuurd. Blauwdruk verzorgt dit proces en zorgt voor een goede aanvraag.

Zodra de gemeente de aanvraag ontvangt, wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. De gemeente toetst of de aanvraag compleet is. Als er nog gegevens ontbreken, worden deze door de behandelaar extra opgevraagd. Blauwdruk zorgt voor het compleet maken van het dossier, waarna de gegevens bij de gemeente verder in behandeling worden genomen. De gemeente kan eenmalig vragen het termijn met zes weken te verlengen. Uiteindelijk zal de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning voor de woning goedkeuren. Hierna volgt nog een termijn waarin de omwonenden bezwaar tegen de bouwplannen kunnen maken. Na het bezwarentermijn is de omgevingsvergunning definitief en kan de bouw starten.

Omgevingsvergunning nieuwbouw huis doorsnedetekening

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een Omgevingsvergunning door ons laten verzorgen om een nieuwbouw huis te bouwen?

Contact