omgevingsvergunning-aanbouw

Omgevingsvergunning aanbouwBlauwdruk verzorgt de tekeningen en berekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en vraagt de vergunning aan.

Omgevingsvergunning voor een aanbouw nodig?

Om de leefruimte op de begane grond te vergroten, is het bouwen van een aanbouw vaak slim. U kunt overwegen een aanbouwen aan de voorkant, de zijkant en de achterkant van de woning te realiseren. Er bestaan verschillende aan- en uitbouwen. Denk aan een traditionele stijl met veel metselwerk of juist modern met vouwpuien en veel glas.

Een aanbouw of een uitbouw mag niet zomaar gebouwd worden. Om te mogen bouwen, is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Met een omgevingsvergunning voor bouwen (vroeger een bouwvergunning), geeft een gemeente toestemming om een bouwplan te realiseren. Het is niet legaal om een aanbouw zonder vergunning te bouwen, wanneer deze vergunningsplichtig is. Naast vergunningsplichtige aanbouwen, bestaan ook vergunningvrije aanbouwen. Deze aanbouwen mag iedereen zonder vergunning bouwen, zolang dit maar volgens de eisen uit het Bouwbesluit gebeurt. Zo moeten vergunningsvrije aanbouwen wel volgens het Bouwbesluit constructief veilig zijn en moet voldoende isolatie worden gebruikt. Om zeker te zijn dat dit goed wordt uitgevoerd, adviseert Blauwdruk altijd een bouwtekening te laten maken. Met de vergunningcheck via het Omgevingsloket kan iedereen nagaan of een bouwwerk vergunningsplichtig is. Mocht u hulp nodig hebben bij de check, helpt Blauwdruk hier graag bij. Een aanbouw of een uitbouw is in ieder geval vergunningsplichtig in de volgende situaties.

 • De aanbouw is in strijd met de regels uit het bestemmingsplan
 • De grond heeft de bestemming "tuin"
 • De aanbouw is niet te groot in verhouding met het bebouwingsgebied (tot 100m² 50%)
 • De aanbouw is meer dan 4 meter diep (ten opzichte van het hoofdgebouw)
 • De aanbouw bevindt zich op het voorerf (en niet op het achtererf)
 • Het gaat om meer dan één bouwlaag
 • De woning is beschermd stadsgezicht of is een monument

Voor veel aanbouwen of uitbouwen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, voordat er gebouwd mag worden. Zoek daarom goed uit of een vergunning nodig is, voordat er wordt gebouwd.

Omgevingsvergunning aanbouw bouwtekening

Wat is er voor een omgevingsvergunning nodig?

Als een omgevingsvergunning nodig blijkt te zijn, moeten een aantal dingen gebeuren voordat de aanvraag wordt ingediend. De gemeente eist altijd een bouwtekening. Blauwdruk werkt eerst de bestaande situatie van de woning uit. Dit houdt in dat de situatie zoals deze voor de verbouwing is, uitgetekend wordt. Deze tekeningen maken we door de situatie ter plaatse in te meten of archieftekeningen van de woning te raadplegen. Bij het inmeten wordt de situatie ter plaatse bekeken en het bouwplan doorgesproken. Als de bestaande toestand vanaf archieftekeningen uitgewerkt wordt, bezoekt Blauwdruk het archief van de desbetreffende gemeente. In het archief worden alle oude bouwtekeningen van woningen in de gemeente bewaard. Blauwdruk vraagt de bouwtekeningen van uw woning op en gebruikt dit als basis voor het tekenwerk ten behoeve van de bestaande toestand.

Nadat het bouwplan bekend is en de bestaande toestand in kaart is gebracht, worden bouwkundige tekeningen en berekeningen uitgewerkt. Het gaat om:

 • Situatietekening
 • Plattegrond begane grond
 • Plattegrond dak aanbouw
 • Doorsnedetekening
 • Gevelaanzichten
 • Detailtekeningen
 • Oppervlakteberekeningen
 • Daglichtberekeningen
 • Ventilatieberekeningen
 • Sterkte- en stabiliteitsberekeningen
 • Foto’s van de huidige situatie

Alle bouwkundige tekeningen worden op schaal getekend. De plattegronden, doorsnedetekeningen en gevelaanzichten worden schaal 1:50 of schaal 1:00 getekend. Op plattegronden bovenaanzichten van de woning afgebeeld. Wanden worden horizontaal doorgesneden. Bij doorsnedetekeningen wordt een gebouw juist verticaal doorgesneden. Een gevelaanzicht is een vlakke projectie van een gevel. Detailtekeningen geven gedetailleerd bouwkundige knooppunten weer en hebben schaal 1:5. Op een situatietekening zijn de kavels met bebouwing van de woning en de omliggende woningen schaal 1:500 of 1:1000 getekend. Zo ziet de gemeente hoe de verandering zich verhoudt tot andere kavels en perceelgrenzen.

Om aan te tonen dat na het realiseren van de aanbouw de woning aan het Bouwbesluit voldoet, kan de gemeente om Bouwbesluitberekeningen vragen. Met een oppervlakteberekening tonen we aan dat er na het realiseren van een aanbouw voldoende verblijfsgebied aanwezig is. Met een daglichtberekening wordt aangetoond dat er voldoende daglichttoetreding is. Met een ventilatieberekening tonen we aan dat er voldoende ventilatie toevoer en afvoer aanwezig is.

Nadat de stukken gereed zijn, wordt de aanvraag omgevingsvergunning gestart. De aanvraag omgevingsvergunning verloopt via het omgevingsloket. Dit is een online platform waarmee de aanvraag geheel digitaal wordt gedaan. De benodigde bouwtekeningen, berekeningen en eventuele andere gegevens worden hier ook digitaal aan de aanvraag toegevoegd. Het is van groot belang dat de juiste gegevens tijdens de aanvraag worden ingevuld en dat de aanvraag uiteindelijk compleet is. Het kan altijd zijn dat diverse berekeningen in een later stadium worden gemaakt. In dat geval worden deze gegevens op een later moment aan de aanvraag toegevoegd.

Omgevingsvergunning aanbouw plattegrond

Past een aanbouw binnen de eisen uit het bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan leggen gemeenten vast wat de bestemming van een stuk grond is. Het belangrijkste is eigenlijk de functie van een stuk grond. Denk hierbij aan de functies wonen, bedrijf, kantoor, horeca, agrarisch recreatie, bos en tuin. Belangrijk is of te kijken of de beoogde aanbouw op een terrein met de functie wonen komt. De kans is aanwezig dat de grond naast een woning de bestemming groen tuin heeft. In de meeste bestemmingsplannen staat ook specifiek iets over aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen omschreven. Meestal is de maximale hoogteen de maximale oppervlakte vastgelegd. Voor de oppervlakte van een aanbouw kan een maximale hoeveelheid worden opgegeven, maar regelmatig wordt een maximum percentage bebouwing op het achtererf opgegeven. Bij aanbouwen naast de woning aan de voorzijde van de woning is vaak omschreven dat de uitstraling van de bouwwerken moet passen in het straatbeeld.

Als u van het bestemmingsplan afwijkt, dient u altijd een omgevingsvergunning voor de aanbouw aan te vragen. Houd er rekening mee dat bij het afwijken van het bestemmingsplan, de gemeente het bouwplan niet altijd goedkeurt. Meestal geeft de afdeling stedenbouw en planologie advies over het bouwplan.

Omgevingsvergunning aanbouw doorsnedetekening

Wat gebeurt er na aanvraag omgevingsvergunning?

Nadat de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, toetst de verantwoordelijke gemeente het bouwplan. In een periode van maximaal acht weken, toetst de gemeente of de aanvraag voor de aanbouw aan het Bouwbesluit voldoet, binnen het bestemmingsplan past en, constructief voldoet en eventueel of de welstandscommissie akkoord gaat met het uiterlijk van het bouwwerk. De gemeente kan dit termijn maximaal met zes weken uitstellen. De gemeente heeft in deze periode met Blauwdruk contact over gegevens die mogelijk nog ontbreken of nog onduidelijk zijn. Eventueel extra benodigde gegevens worden dan zo spoedig mogelijk aangeleverd.

Nadat de gemeente de vergunning verleent, mag er gebouwd worden. Alle goedgekeurde bouwplannen worden door de gemeente gepubliceerd. Let op dat omwonenden binnen zes weken na het verlenen van de omgevingsvergunning, bezwaar kunnen maken. Indien dit gebeurt, moet de gemeente de aanvraag heroverwegen. Omwonenden moeten uiteraard wel een goede reden hebben, om bezwaar te maken. In veel gevallen gaan bezwaren over vermindering van bezonning en afname van privacy. Bij een bezwaar kan de uitvoering stil worden gelegd. Om er zeker van te zijn dat er geen bezwaren worden ingediend, moet u de periode van zes weken afwachten.

Omgevingsvergunning aanbouw gevelaanzicht

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een Omgevingsvergunning aanbouw door ons laten verzorgen?

Contact